2010. április 1., csütörtök

ORBÁN-GYURCSÁNY-DÁVID TALÁLKOZÓ!

Ma délután a Képviselői Irodaház tanácskozótermében megbeszélést tartott Orbán Viktor, Lendvai Ildikó és Dávid Ibolya.
A találkozón kancelláriaminiszterével képviseltette magát a jelenlegi kormányfő, Bajnai Gordon is.
A résztvevőket három-három fős delegáció kísérte a találkozóra, - a Fidesz részéről Áder János, Szíjjártó Péter és Rogán Antal, a szocialistáktól  Gyurcsány Ferenc, Botka László és Szili Katalin,  az MDF részéről Bokros Lajos, Herényi Károly és a reaktivált Csapody Miklós vett részt a találkozón.
Meghívást kapott még a találkozóra az LMP ügyvezetője és a Civil Mozgalom elnöke.
A Köztársasági Elnök Úr levélben üdvözölte a résztvevőket.

A résztvevők megállapították, hogy a kialakult politikai helyzet megköveteli, hogy a magukat európainak tartó pártok felülemelkedjenek nézeteltéréseiken és az ország helyzetének megoldása érdekében a következő parlamenti ciklusban együttműködjenek az alábbiak szerint:
1. A soron következő parlamenti választások eredményétől függetlenül koalíciós kormányt - a Nemzeti Egytértés Kormányát - hozzák létre, melybe minden párt választási eredményeinek megfelelő számarányban  delegál szakértő tagokat. 
E kormány vezetésére felkérik Bajnai Gordont.
2. A kormány eredményes tevékenységét elősegítendő a résztvevők megállapodtak néhány alapvető strukturális reformban, melyek alapelveit az alábbiakban foglalták össze:
a. Az egészségügy területén meg kell valósítani a biztosítási elv maradéktalan érvényrejuttatását, meg kell határozni az ellátások tartalmát, azok pontos árát, ehhez kell igazítani az ellátórendszert - megfelelő arányban működtetve a fekvő és járóbeteg-ellátást.
Az egészségügyi intézmények számát az európai tapasztalatokra támaszkodva csökkenteni, a szociális ellátórendszer intézményeinek számát növelni kell.
A  felszabaduló pénzösszegeket az ellátás színvonalának javítására és a gyógyító munkában résztvevők bérének emelésére kell fordítani.
A szakorvos - képzésben résztvevőkkel  szerződéses alapon kell rendezni képzési költségeik térítését.
Minden ellátásért árának öt százalékát önrészként fizesse meg a beteg, a kórházi ellátás során fizessen minimális összegű étkezési hozzájárulást, a többletszolgáltatásokat pedig teljes áron térítse.
A szociálisan rászorulók térítését állami alap kompenzálja.
b. Az önkormányzatok területén a választott testületek mindennemű díjazását meg kell szüntetni, költségtérítésüket minimálisra kell szorítani, - az legyen önkormányzati képviselő, aki a munkát térítés nélkül is vállalja.
A tradíciókra való tekintettel döntéselőkészítő - tanácskozói jogosítványokkal felruházva fenn kell tartani a megyei önkormányzatokat, de a döntési jogosítványokat a már létező régiókhoz kell telepíteni, - a régiók "parlamentjeibe" a megyei közgyűlések létszámarányosan delegálják a tagokat.
Meg kell szüntetni a polgármesteri hivatalokat, helyettük kistérségi hivatalokat kell létrehozni, a nagyobb településeken ügyfélszolgálati irodákkal.
Növelni kell az elektronikus ügyintézés lehetőségének arányát.
c. A nyugdíjrendszer átalakítása során úgy kell eljárni, hogy a szerzett jogok ne sérüljenek, a szükséges nyugdíj-korhatár emelést tizenöt évre kell elnyujtani, és ez alatt az időtartam alatt fokozatosan növelni kell az öngondoskodás szerepét.
Az intézkedések meghozatala során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az érintett korosztályok ne érezhessenek létbizonytalanságot, folyamatosan számíthassanak arra, hogy az ország biztonságos megélhetést nyújt nekik.
d. A foglalkoztatás növelése és a munkanélküliek számának csökkentése érdekében folyamatos közmunkaprogramokat kell szervezni, de államilag támogatni csak értékteremtő munkát szabad, - küzdeni kell az alibi-foglalkoztatás ellen.
Közmunkának kell tekinteni a településőri - polgárőri tevékenységet is.
A munkanélküliek erre alkalmas részét szakképzésben kell részesíteni, lehetőség szerint hiányszakmákra beiskolázva, ennek érdekében az érintett térségekbe kitelepülő szakképző intézményeket kell működtetni, a segélyek folyósítását a részvételhez és az eredményességhez kell kötni.
Támogatni kell a hazánkban letelepülő külföldi vállalkozásokat építési területek kedvezményes vagy ingyenes átadásával, átmeneti adókönnyítésekkel, célirányos szakképzési támogatásokkal.
e. Az oktatás - nevelés területén meg kell erősíteni - különösen a hátrányos helyzetű térségekben - az iskolára való felkészítést, kötelező bölcsődei-óvodai nevelést kell adni a gyermekeknek, hogy az iskolai oktatásban való részvételük zökkenőmentessé váljon.
Ennek érdekében a legkisebb falvakban is meg kell szevezni a bölcsődei-óvodai ellátást.
Az általános iskolai oktatást úgy kell szervezni, hogy annak magasszintű személyi-tárgyi feltételei biztosítsák a továbblépés lehetőségét, a középiskolai oktatás és a szakképzés pedig legyen egymásra épülő és tegye lehetővé a önálló munkavállalást.
A felsőoktatásban rendszerét tekintve továbbra is az európai trendekhez kell igazodni, meg kell szüntetni az államilag támogatott oktatást, illetve az állami támogatás jelenlegi összegét ösztöndíj formájában, a tanulmányi eredmények alapján kell a diákok részére kifizetni.
Szigorú minősítési rendszert kell kidolgozni a felsőoktatási intézmények számára.
Fel kell számolni az értéktelen diplomákat és csalódott pályakezdőket előállító "diplomagyárakat".
f. A közbiztonság javítása érdekében szigorítani kell a rendőrségi törvénynek az állomány védelmére vonatkozó részét, fokozni kell a közterületi jelenlétet és meg kell többszörözni a területfigyelő kamerák számát.
A résztvevők kifejezték abbéli szándékukat, hogy haladéktalanul törvényt alkotnak az Ügyészség kormány-alárendeltségbe helyezéséről.
g. Folytatni kell a szigorú költségvetési politikát, meg kell valósítani egy lassú de ütemes adó és járulékcsökkentést, folytatni kell az ingatlanadó bevezetését, kiterjesztve a lakótelkekre és termőföldekre is 
Az euro-övezethez való csatlakozás céldátumaként 2014-et kell megjelölni.

Fentieket valamennyi résztvevő magára nézve kötelező erejűnek ismeri el, és kötelezi magát, hogy megszavazza a következő Országgyűlésben, mint a kormányprogram elválaszthatatlan részét.

A résztvevők valamennyien egyetértettek abban, hogy - függetlenül a jelenség kialakulásának okaitól és a jelenlevők ebben játszott szerepétől - ma az ország számára a legnagyobb veszélyt a történelem szemétdombjáról feltápászkodó és mára komoly tömegeket mozgósítani tudó neo-nyilas mozgalom jelenti.
Feszámolása érdekében az Ügyészség vizsgálja meg a Párizsi Békeszerződésben vállat kötelezettségeinkkel ellentétes szélsőséges párt alkotmányos feloszlatásának lehetőségét, a Rendőrség szigorúan és következetesen vonja felelősségre, az Ügyészség pedig - a valóságnak megfelelő jogi minősítéssel - állítsa bíróság elé a betiltott szervezetekben tevékenykedőket.
Fentiekkel - egymással szembeni fenntartásaik kinyilvánítása mellett, de az ország érdekeit mindenekfelett állónak tekintve a résztvevők egyetértettek.

Budapest, 2010.április 01.-én

:O)))

1 megjegyzés:

ejropalepke írta...

Továbbá a résztvevők feloldották végre a turáni átkot, és ezen április elsejei megállapodással megteremtették a szebb jövendő alapjait, ekképpen virágoztatva fel boldogságos nemzetünket!
ejropalepke